Algemene Voorwaarden IFK – Opleidingen

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. IFK-Opleidingen: de rechtspersoon die producten en/of diensten aan afnemers aanbiedt.
 2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten van IFK-Opleidingen afneemt.
 3. Product / studiemateriaal: systemen ten behoeve van (digitale) informatie en kennisoverdracht, syllabi, (examen)vragen, casuïstiek, sheets, boeken, tijdschriften, columns, computerprogrammatuur, databanken, elektronische gegevensdragers, zoals cd-roms en dergelijke. Onder het product worden mede begrepen de updates alsmede andere tussentijdse toevoegingen aan het product.
 4. Dienst: (digitale) opleidingen, (digitale) informatie en kennisoverdracht onder andere in de vorm van workshops, cursussen, (permanente educatie) trainingen, lezingen, alsmede het begeleiden van opleidingsprocessen en kennisoverdrachtprocessen.
 5. Docent: degene die door IFK-Opleidingen wordt aangezocht en ingezet om opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en permanente educatie te verzorgen of te geven.
 6. Examen: een door of vanwege IFK-Opleidingen of door een derde af te nemen examen.
 7. Examenreglement: het reglement dat van toepassing is op alle toetsen en examens, die worden afgenomen door IFK-Opleidingen.
 8. Dag: kalenderdag.
 9. Dagdeel: een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten periode van minimaal 2 en maximaal 4 uur, inclusief een korte thee-/koffiepauze of snackpauze.
 10. Licentie(overeenkomst): de door IFK-Opleidingen met Afnemer in welke vorm dan ook (schriftelijk, in briefvorm, of mondeling) gesloten overeenkomst met betrekking tot de beschikbaarstelling van een product.
 11. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 12. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 13. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of IFK-Opleidingen in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 14. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 15. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die IFK-Opleidingen ter beschikking stelt die een Afnemer kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 16. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door IFK-Opleidingen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 17. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 18. Algemene Voorwaarden: de onderhevige Algemene Voorwaarden van IFK-Opleidingen.

Artikel 2 – Identiteit van IFK-Opleidingen

IFK-Opleidingen
Marten Meesweg 8-10
3068 AV Rotterdam
Tel. 010-4532171
E-mail. vraagaan@ifk.nl
KvK. 24271587
BTW. NL805875736B01

Handelsnaam
Wft-examenvragen

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de producten en diensten tussen IFK-Opleidingen en Afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij IFK-Opleidingen zijn in te zien en zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden bindt IFK-Opleidingen slechts indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk door IFK-Opleidingen is overeengekomen en aanvaard.
 7. Wanneer deze Algemene Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maken de wijzigingen deel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. IFK-Opleidingen en Afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 10. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. IFK-Opleidingen is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Als IFK-Opleidingen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden IFK-Opleidingen niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen IFK-Opleidingen de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Afnemer te raadplegen is;
  • de manier waarop de Afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en, indien gewenst, kan herstellen.
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan IFK-Opleidingen zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt IFK-Opleidingen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door IFK-Opleidingen is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft IFK-Opleidingen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal IFK-Opleidingen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. IFK-Opleidingen kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien IFK-Opleidingen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. IFK-Opleidingen zal bij het product of dienst aan de Afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van IFK-Opleidingen waar de Afnemer met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij IFK-Opleidingen deze gegevens al aan de Afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Afnemer of een vooraf door de Afnemer aangewezen en aan IFK-Opleidingen bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan IFK-Opleidingen retourneren, conform de door IFK-Opleidingen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan IFK-Opleidingen. Het kenbaar maken dient de Afnemer te doen middels het modelformulier. Nadat de Afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan IFK-Opleidingen heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de Afnemer gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Afnemer zich richten naar de door IFK-Opleidingen bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal IFK-Opleidingen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds door de webwinkelier is terugontvangen of er een sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. IFK-Opleidingen kan het herroepingsrecht van de Afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien IFK-Opleidingen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door IFK-Opleidingen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop IFK-Opleidingen geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Afnemer de verzegeling heeft verbroken.
  • voor hygiënische producten waarvan de Afnemer de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan IFK-Opleidingen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar IFK-Opleidingen geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien IFK-Opleidingen dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de Afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is IFK-Opleidingen niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. IFK-Opleidingen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat IFK-Opleidingen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door IFK-Opleidingen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Afnemer op grond van de overeenkomst tegenover IFK-Opleidingen kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering schriftelijk aan IFK-Opleidingen te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van IFK-Opleidingen komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. IFK-Opleidingen is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de Afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van IFK-Opleidingen en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. IFK-Opleidingen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. IFK-Opleidingen kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 1. IFK-Opleidingen bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd, maar zij neemt daarbij de door Afnemer kenbaar gemaakte wens zoveel mogelijk in acht.
 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IFK-Opleidingen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IFK-Opleidingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IFK-Opleidingen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IFK-Opleidingen zijn verstrekt, heeft IFK-Opleidingen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal IFK-Opleidingen het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal IFK-Opleidingen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van IFK-Opleidingen.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij IFK-Opleidingen tot het moment van bezorging aan de Afnemer of een vooraf aangewezen en aan IFK-Opleidingen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die noch IFK-Opleidingen noch Afnemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van IFK-Opleidingen of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van IFK-Opleidingen of Afnemer komt.
 2. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 3. In geval van tijdelijke overmacht, daaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is IFK-Opleidingen gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
 4. Ingeval de blijvende overmachtsituatie, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop IFK-Opleidingen of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten onmogelijk maakt, meer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zijn.
 5. In geval van overmacht kan Afnemer geen vergoeding van de door hem geleden schade van IFK-Opleidingen vorderen, onverminderd het bepaalde in art 6:78 BW.

Artikel 13 – Duurtransacties: ontbinding, opzegging, verlenging en duur

Ontbinding

 1. IFK-Opleidingen is bevoegd de door haar gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, voor de toekomst te ontbinden of op te schorten indien:
  • de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
  • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
  • de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
  • de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

Het beroep op ontbinding en de opzegging geschieden per brief met bericht van ontvangst.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van IFK-Opleidingen op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Indien IFK-Opleidingen de nakoming van de verplichting opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. IFK-Opleidingen is op grond van de in art. 13.1 genoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot schadevergoeding of betaling gehouden.
 3. IFK-Opleidingen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Opzegging

 1. De Afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De Afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • ten minste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als IFK-Opleidingen voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws-, weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws, weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 14 – Product / Studiemateriaal

 1. IFK-Opleidingen zal zich tot het uiterste inspannen het te leveren product zorgvuldig samen te stellen en periodiek aan te passen aan de laatste ontwikkelingen. De studiematerialen zijn uiterlijk 1 april aangepast aan de wetgeving van het lopende jaar.
 2. Al het door IFK-Opleidingen ontwikkelde en/of samengestelde studiemateriaal is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. IFK-Opleidingen kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en de volledigheid ervan. IFK-Opleidingen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.
 3. IFK-Opleidingen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de informatie met betrekking tot de producten en diensten die Afnemer toevoegt. Evenmin aanvaardt IFK-Opleidingen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onduidelijkheden en onjuistheden door de toegevoegde teksten van Afnemer.

Artikel 15 – Annulering cursusdagen

 1. Bij annulering van een cursusdag door Afnemer meer dan één maand voor het tijdstip waarop de cursusdag is gepland, brengt IFK-Opleidingen aan Afnemer geen kosten in rekening. Indien Afnemer binnen een maand voor de aanvang van een cursusdag deze cursusdag wil annuleren, is zij gehouden het overeengekomen tarief per dagdeel aan IFK-Opleidingen te betalen.
 2. Betreft het een opleiding met een open inschrijving, dan behoudt IFK-Opleidingen zich het recht voor de opleiding uit te stellen of af te gelasten.

Artikel 16 – Docenten

 1. IFK-Opleidingen spant zich in gekwalificeerde docenten de opleiding te laten verzorgen. IFK-Opleidingen selecteert deze docenten aan de hand van strenge criteria, zoals vakkennis, doceervaardigheid en praktijkervaring.
 2. IFK-Opleidingen behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen. Lukt het IFK-Opleidingen niet, bij ziekte of verhindering van de aangekondigde docenten, voor adequate vervanging te zorgen, dan zal IFK-Opleidingen in overleg met Afnemer een nieuwe datum vaststellen waarop de te vervangen cursusdag zal worden gegeven.
 3. IFK-Opleidingen is met de door haar aangestelde docenten overeengekomen dat bij het geven van juridische, fiscale, financiële en overige adviezen, uitsluitend de docent aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen die hieruit voortvloeien en nooit IFK-Opleidingen.

Artikel 17 – Opleiding en examen

 1. Op alle door IFK-Opleidingen verzorgde examens is een examenreglement van toepassing dat door IFK-Opleidingen aan Afnemer voor de start van de opleiding wordt verstrekt.
 2. Indien examens door anderen dan IFK-Opleidingen worden afgenomen, zal IFK-Opleidingen zich inspannen Afnemer tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.

Artikel 18 – Zorgvuldig gebruik

 1. Afnemer is verplicht het product alsmede de eventuele gegevensdragers, ondersteunende apparatuur en elektronische media waarop het product is vastgelegd en/of met behulp waarvan het product kan worden gebruikt, zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of vanwege IFK-Opleidingen worden verstrekt. Afnemer zal alleen aan daartoe bevoegde personen in zijn organisatie het gebruik van het product en van voornoemde ondersteunende apparatuur en elektronische media toestaan.
 2. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is het Afnemer slechts toegestaan zich tot de informatie, opgenomen in een product, toegang te verschaffen op de wijze zoals overeengekomen in de licentieovereenkomst met betrekking tot het product.

Artikel 19 – Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door IFK-Opleidingen aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan IFK-Opleidingen. Onder “IFK-Opleidingen” wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie IFK-Opleidingen met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van IFK-Opleidingen als bedoeld in (artikel 19.1)) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IFK-Opleidingen enig door IFK-Opleidingen aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gesteld goed of product of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door IFK-Opleidingen is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen van enig dag-, nieuws-, of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, één en ander tenzij in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Geen enkele bepaling in de met Afnemer gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen IFK-Opleidingen en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in (artikel 12.1), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 2.500, excl. BTW. Voor elke overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd IFK-Opleidingen overigens terzake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.
 4. Het is Afnemer niet toegestaan de aanduiding omtrent de rechten als hierboven bedoeld of de aanduiding van merken of handelsnamen van IFK-Opleidingen of derden, in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichte werkzaamheden en of door IFK-Opleidingen ter beschikking gestelde documentatie of gegevens, te wijzigen of te (doen) verwijderen.

Artikel 20 –Recht op studiematerialen

Niets uit de door IFK-Opleidingen ontwikkelde studiematerialen mag op enigerlei wijze in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IFK-Opleidingen. Art. 19 van deze Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op alle door IFK-Opleidingen ontwikkelde (digitale) studiematerialen.

Artikel 21 – Non-concurrentie

Het is Afnemer niet toegestaan op basis van een door IFK-Opleidingen verzorgde opleiding en de door IFK-Opleidingen in dat kader ontwikkelde opleidingsmaterialen zelf ofwel in samenwerking met derden soortgelijke opleidingen te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IFK-Opleidingen.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid

 1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door IFK-Opleidingen geleverde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. IFK-Opleidingen, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Afnemer van bedoelde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. IFK-Opleidingen aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.
 3. IFK-Opleidingen is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer, dan wel enige door derden geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door IFK-Opleidingen geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.
 4. De totale aansprakelijkheid van IFK-Opleidingen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 50.000 (vijftigduizend euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten die Afnemer moet maken om de prestatie van IFK-Opleidingen aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Afnemer de overeenkomst heeft ontbonden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
 • voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 1. De totale aansprakelijkheid van IFK-Opleidingen voor schade door dood of lichamelijk letsel of materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 100.000 (honderdduizend euro).
 2. Aansprakelijkheid van IFK-Opleidingen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Dit is slechts anders indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van IFK-Opleidingen.
 3. De aansprakelijkheid van IFK-Opleidingen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer IFK-Opleidingen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en IFK-Opleidingen ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IFK-Opleidingen in staat is daarop adequaat te reageren.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij IFK-Opleidingen meldt.
 5. Afnemer vrijwaart IFK-Opleidingen voor alle aanspraken van derden ter zake van door IFK-Opleidingen geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van IFK-Opleidingen en Afnemer bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 6. Voor de in art. 22.4 genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt dat een reeks opeenvolgende gebeurtenissen die terug te voeren zijn op één schadeveroorzakende gebeurtenis, beschouwd worden als één gebeurtenis.

Artikel 23 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan IFK-Opleidingen te melden.
 3. In geval van wanbetaling is Afnemer in verzuim en in gebreke en is Afnemer de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag verschuldigd, zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling nodig is. IFK-Opleidingen behoudt zich in dat geval het recht voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten.
 4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die IFK-Opleidingen heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op Afnemer zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 24 – Klachtenregeling

 1. IFK-Opleidingen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij IFK-Opleidingen.
 3. Bij IFK-Opleidingen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door IFK-Opleidingen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een Afnemer zich allereerst te wenden tot IFK-Opleidingen. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Afnemer zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Afnemer de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als Afnemer stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Afnemer aan de betreffende commissie betaalt dienen te worden. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van IFK-Opleidingen niet op, tenzij IFK-Opleidingen schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht door IFK-Opleidingen gegrond wordt bevonden, zal IFK-Opleidingen naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 25 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen IFK-Opleidingen en de Afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Afnemer woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 26 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.