Uitkeringsduur WW en WGA weer naar maximaal 38 maanden.


uitkeringsduur WW en WGA ifkIn een brief van 10 mei jl. heeft de Stichting van de Arbeid bekend gemaakt dat de sociale partners overeenstemming bereikt hebben over het repareren van de maximale uitkeringsduur van WW en WGA. Deze is per 1 januari 2016 op grond van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gesteld op 24 maanden, terwijl voorheen de maximale uitkeringsduur 38 maanden bedroeg. 
De Stichting van de Arbeid is het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers (Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP).

Situatie uitkeringsduur met ingang van 2018

Met ingang van 2018 zullen werknemers met een lang arbeidsverleden weer een uitkering kunnen ontvangen tot maximaal 38 maanden. Voor de eerste 10 gewerkte jaren zal hij via het UWV een aanspraak op een uitkeringsmaand per gewerkt jaar krijgen op grond van de WW. Voor elk gewerkt jaar na die eerste 10 jaar krijgt een werknemer een aanspraak op een uitkeringsmaand per gewerkt jaar toegekend, tot een maximum van in totaal 38 uitkeringsmaanden is bereikt. Het UWV zal hiervan dan een halve maand per gewerkt jaar voor zijn rekening nemen, tot het maximum op grond van de WW van 24 maanden is bereikt. De Stichting Private Aanvulling WW en WGA (Stichting PAWW) verzorgt de toekenning en uitkering van een aanvullende halve maand tot 24 uitkeringsmaanden (samen met de toekenning door het UWV wordt dan dus ook na de eerste 10 jaar 1 maand per gewerkt jaar toegekend). De Stichting PAWW zorgt vervolgens voor de toekenning van een  hele uitkeringsmaand per gewerkt jaar voor de periode na de eerste tien jaar, tot een maximum 38 maanden.

Stichting PAWW

Het bestuur van de Stichting PAWW bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties en externe deskundigen. De administratieve uitvoering van de WW en WGA-aanvulling wordt ondergebracht bij Raet.

Bekostiging aanvullende WW- en WGA-uitkering

De aanvullende WW- en WGA-uitkering wordt betaald door de werknemer. De premie daarvoor wordt ingehouden op zijn brutoloon. Afgesproken is dat de premie maximaal 0,75% van het loon mag bedragen. Het maximumbedrag voor de bijdragegrondslag is het geldende maximum dagloon voor de wettelijke werknemersverzekeringen
(€ 53.701 voor 2017).

De geschatte premiepercentages voor de komende jaren luiden als volgt.

Jaar Premiepercentage
2018 0,3%
2019 0,4%
2020 0,4%
2021 0,5%
2022 0,6%

Geen afdwingbaar recht op uitkering

Omdat de Stichting PAWW werkt op basis van omslagfinanciering (waarbij de uitkeringen worden gefinancierd uit de bijdragen die dat jaar binnenkomen) bestaat er geen afdwingbaar recht op een uitkering. Het is dan ook mogelijk dat de stichting de hoogte van de uitkering beperkt.

Verzamel-cao’s

De nieuwe aanvullingsregeling voor de WW en de WGA wordt gerealiseerd via verzamel-cao’s. Hiervoor een algemeenverbindendverklaring aangevraagd. Cao-partijen kunnen zich, op vrijwillige basis, aansluiten bij een van de tien in te voeren verzamel-cao’s. Als zij dit doen geldt de aanvullende uitkering voor alle werknemers aan de betreffende cao.

Als een cao-partij zich echter terugtrekt uit een verzamel-cao bestaat geen recht meer op een aanvullende uitkering, tenzij de aanvullende uitkering al betaald werd aan een werkloze of arbeidsongeschikte werknemer ten tijde van de terugtrekking. Dan blijft het recht op uitkering wel bestaan.

Meer informatie kunt u vinden op: www.rijksoverheid.nl/uitkeringen/